Youg Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015 »

Nước mắt ở Sài Gòn [Young Hit Young Beat - Nhí Tài Năng 2015]

Nước mắt ở Sài Gòn [Young Hit Young Beat - Nhí Tài Năng 2015]

thao.duong June 26, 2015 Comments Off

Ngày casting cuối cùng tại TP.HCM của Young Hit Young Beat Nhí Tài Năng 2015, chúng tôi những người thực hiện chương trình này trào nước mắt vì hạnh phúc. Chúng tôi thấy, con đường

Read More »
Best buy site