tháng 8 »

Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 31 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 31 tháng 8

thao.duong August 30, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 23 6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 91 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 29 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 30 tháng 8

Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 30 tháng 8

thao.duong August 29, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 22 6:30:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 22 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 28 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 28 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 28 tháng 8

thao.duong August 27, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 20 6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 20 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 26 7:00:00 PHH

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 27 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 27 tháng 8

thao.duong August 26, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 19 6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 91 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 25 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 26 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 26 tháng 8

thao.duong August 25, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 18 6:30:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 21 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 24 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 25 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 25 tháng 8

thao.duong August 24, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 17 6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 20 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 23 7:00:00 PHH

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 24 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 24 tháng 8

thao.duong August 23, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 16 6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 90 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 22 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 23 tháng 8

Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 23 tháng 8

thao.duong August 22, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 15 6:30:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 21 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 21 7:00:00

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 21 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 21 tháng 8

thao.duong August 20, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 13 6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 19 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 19 7:00:00 PHH

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 20 tháng 8

Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 20 tháng 8

thao.duong August 19, 2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 12 6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 90 6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 18 7:00:00

Read More »